Ny forskning om jämställda styrelser

Nu pågår ett nytt forskningsprojekt om jämställda styrelser i Västsverige. Bakom studien står Handelshögskolan och Västsvenska Handelskammarens initiativ Styrelselistan.

–  Vi fokuserar på vad jämställdhet innebär för styrelsernas arbete i praktiken. Sedan är vi också intresserade av hur styrelserna blev jämställda, var det en slump eller ett strategiskt val? säger Nanna Gillberg, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och ansvarig för projektet.

Nanna Gillberg, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Studien som inleddes våren 2022 är kvalitativ och baseras på djupintervjuer med företag med numerärt jämställda styrelser, där minst fyrtio procent av ledamöterna är kvinnor. Målet är att öka kunskapen om jämställda styrelser.

Studiens relevans

En studie som berör ämnen som jämställdhet, mångfaldhet och inkludering är väsentlig ur flera perspektiv, inte minst för företag.

– Det är högst relevant att en dynamisk styrelse fattar bättre beslut, och att kreativiteten och innovationsförmågan ökar när en grupp inte är homogen. Ur ett företagsperspektiv är det därför betydelsefullt att samla kunskap om just olika konstellationer i styrelsegrupper och dess effekter, menar Nanna Gillberg.

Hon påpekar även att en styrelses sammansättning och arbetssätt ofta går att överföra till företaget i stort. Därmed är studien också intressant kopplat till arbetsgivarvarumärke; hur företag uppfattas av sin omvärld blir allt viktigare, och inte minst yngre människor tilltalas av företag med en bred representation.

Läs mer: Hitta din nästa styrelseledamot via Styrelselistan

Framtidens diskussioner

I vår föränderliga värld har Nanna Gillberg märkt av att företag alltmer behöver förhålla sig till den offentliga debatten, och hon lyfter MeToo-rörelsen som ett tydligt exempel.

– MeToo skapade verkligen ett före och efter, och bar med sig nya diskussioner för företag att förhålla sig till. Sedan märks det att många diskussioner har expanderat från att främst fokusera på kön till att även uppmärksamma inkludering och mångfald. Det leder till att skillnader även inom grupper lyfts. Alla perspektiv fyller viktiga, men inte nödvändigtvis likadana, funktioner.

Inför framtiden är det viktigt att inte fastna i tanken på hur mycket bättre det är i dag jämfört med förr, eller att Sverige har kommit längre än andra länder i sitt jämställdhetsarbete.

– Då kommer vi ingenstans. Utvecklingen går framåt men det går för långsamt, och vi måste fortsätta uppmärksamma och lyfta dessa frågor kontinuerligt för att skapa förändring, avslutar Nanna Gillberg.

Under de kommande månaderna kommer fler djupintervjuer med företag att hållas, och de första preliminära resultaten av studien kommer att presenteras under våren 2023.

HAR DITT FÖRETAG EN JÄMSTÄLLD STYRELSE?

Det finns fortfarande möjlighet att medverka i studien. Vi vänder oss till företag med 10-249 anställda, där styrelsen består av minst 40 procent kvinnor. Välkommen att kontakta Caroline Domeij, t.f projektledare för Styrelselistan så berättar hon mer. Intervjuerna som genomförs är anonyma.