Så går det till

Yrkestrainee är skräddarsydda utbildningar där ert företag tar fram utbildningsinnehållet tillsammans med branschföreträdare och utbildningsanordnare.

Utbildningen är arbetsplatsförlagd där en stor del av lärandet sker på er arbetsplats. Studenten har där stöd av era medarbetare som handledare. 

FÖRETAGSANPASSAT 

Yrkestrainee innebär att ni får experthjälp från Västsvenska Handelskammaren, Validering Väst, er branschs utbildningsnämnd samt en utbildningsanordnare att översätta ert kompetensbehov till en skräddarsydd lärlingsutbildning. Genom att kartlägga era arbetsuppgifter och rutiner sätts en utbildningsplan som motsvarar era kompetensbehov samt branschens och skolans krav.

Utbildningen inleds med en validering där elevens tidigare kunskaper kartläggs och erkänns. Eleven tränas sedan i yrkets grundläggande kompetenser i skolan och utbildningen övergår sedan successivt till lärlingsform där lärandet fortsätter ute på ert företag.
Under lärlingsperioden är eleven anställd hos er och har en handledare som stöttar eleven i sitt lärande.

REGLUJÄR UTBILDNING

Det är det offentliga skolsystemet (Gymnasieskola, Vuxenutbildning, YH eller Högskola/ Universitet) som ansvarar för utbildningsinnehållet samt finansierar elevens utbildning. Det innebär att utbildningen leder till ett formellt examensbetyg för eleven. Eftersom branscherna säkerställer utbildningsinnehållet erhåller eleven dessutom ett branschintyg efter avklarad examen.

Inom vissa utbildningsnivåer erhåller ert företag ett statsbidrag för att ni bistår i elevens utbildning.

VÄRDESKAPANDE 

Yrkestrainee innebär att merparten av elevens lärande sker på er arbetsplats. Forskning visar att när eleven skapar ett värde för en part utanför utbildningen/skolan så ökar elevens motivation, känsla av meningsfullhet, självförtroende och självbild. Värdeskapande lärande visar dessutom på stärkt inlärningsförmåga hos eleven som tar till sig nya yrkeskunskaper snabbare och mer effektivt.

ANSTÄLLNING

Eleverna inom Yrkestrainee är anställda hos ert företag under utbildningen. Detta ökar engagemanget och intresset för utbildningsinnehållet både för eleven och arbetsgivaren. Erfarenhet visar dessutom att Yrkestrainee ökar både genomströmning och etablering på arbetsmarknaden efter utbildning.

Hör av dig!

Tycker du att Yrkestrainee låter intressant? Hör av dig så berättar vi mer.

Jag vill veta mer