Business Climate Survey Asien 2024

Asien-Stillahavsregionen (APAC) utgör en stor möjlighet för företag som vill expandera globalt, med en betydande andel av världens största och snabbast växande ekonomier. Regionen står för över 50% av den globala tillväxten och förväntas bli världens största marknad inom några år.

Flera stora svenska industriföretag har etablerat sig i Asien, men svenska SME-exporter ligger efter jämfört med övriga Europa på grund av utmaningar som avstånd, kulturella skillnader och begränsade resurser. Det finns dock stora affärsmöjligheter här, särskilt inom hållbar innovation, ett område där svenska företag utmärker sig. Sveriges utrikeshandelsstrategi för Asien ska särskilt fokusera på just innovation, digital och grön omställning i strategiskt viktiga tillväxt-, export och investeringsmarknader. Främjandet ska intensifieras för att utveckla samarbetet med teknikledande länder i syfte att fördjupa och bredda det svenska innovationsutbytet.

Ytterligare en del av satsningen i Sveriges utrikeshandelsstrategi är att arrangera delegationsresor till Asien. Svenska företag ska få goda förutsättningar att dra full nytta av de möjligheter som ges genom de frihandelsavtal som EU har förhandlat fram med Japan, Sydkorea, Singapore, Vietnam och Nya Zeeland. Andra stora potentiella exportmarknader där förhandlingar om frihandelsavtal pågår är Australien, Indien, Indonesien och Thailand, liksom länder där förhandlingar kan komma att initieras eller återupptas, som Filippinerna och Malaysia.

Inblick från svenska företagsledare i Asien

I Business Climate Survey 2024 har svenska företagsledare på respektive marknad i Asien tillfrågats att delta i undersökningen Business Climate Survey 2024. Detta ger oss en mycket bra inblick i vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter som finns för SME-bolag som är intresserade av att ta klivet ut på en ny marknad i Asien.

Kina förblir en stor och viktig ekonomisk aktör i regionen, och Indiens stora marknadspotential som världens folkrikaste land och världens femte största ekonomi, gör att dessa marknader särskilt bör uppmärksammas i detta sammanhang.

Business Climate Survey Kina: Återhämtning och utmaningar

2023 var ett lönsamt år för de flesta svenska företag i Kina. Av de 91 svenska företagsledare verksamma i Kina som responderade i undersökningen, rapporterade 61% en lönsam verksamhet, vilket visar en återhämtning från 2022 som var det sämsta året för finansiella resultat. Trots detta fortsätter den negativa trenden när det gäller framtida affärsklimat, där fler företag förväntar sig mindre gynnsamma förhållanden framöver. Utmaningar som ekonomisk avmattning i Kina, globala geopolitiska risker och global ekonomisk avmattning toppar listan över de största hindren.

En tredjedel av de svenska företagen i Kina möter dessutom fortfarande svårigheter i sina miljöinsatser, trots Kinas ambitiösa klimatmål.

Till rapporten

Business Climate Survey Indien: Tillväxtmöjligheter och starkt svenskt varumärke

Indien håller på att bli en ledande plats för tillverkning och leveranskedjor i Asien, tack vare förbättrad styrning och förstärkta incitament för företag. Landet drar nytta av demografiska förändringar, avglobalisering, digitalisering och avkarbonisering. Indien förväntas dessutom bli världens tredje största ekonomi år 2027.

Mer än 275 svenska företag verkar nu i Indien, och affärsklimatet uppfattades som bra eller mycket bra av 72% av de 195 tillfrågade företagen som deltog i undersökningen. Det svenska varumärket håller ett starkt värde, där 92% av företagen anser att det bidrar positivt till deras verksamhet i Indien.

Andra framgångsfaktorer är att anpassa verksamheten efter affärsmiljön i Indien, det är viktigt att vara väl insatt och se över förutsättningar och möjligheter för exempelvis tillverkning. I Indien finns också stor digital kompetens på marknaden, du bör utveckla, vårda och anpassa talangen enligt just dina förutsättningar och verksamhetskrav för att nå framgång. 

Till rapporten

SEMINARIUM: MARKNADSFOKUS ASIEN

Tillsammans med Exportcenter Väst bjuder Business Sweden in till en praktisk och interaktiv föreläsning om hur ditt företag kan lyckas i Asien - en stor region med snabbt växande tillväxt. Välkommen att delta på seminariet den 25 september.

Anmälan här