Så arbetar du med Handelsdokument

Vi erbjuder våra medlemsföretag kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor. Målsättningen är att underlätta för företagen när det gäller utrikeshandel.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Västsvenska Handelskammaren till enda instans i regionen som får hantera vissa utrikeshandelsdokument. Med hög kompetens och lång erfarenhet av internationell handel tillgodoser vi behoven av rådgivning i den här typen av frågor. Som medlemsföretag har ni rabatt på alla våra handelsdokument.

Vi har rätt dokument, certifikat och blanketter som behövs för handel med de flesta länder. Använd nedan mallar eller kontakta oss via vår supportmejl.

support via mejl av våra experter
Eller kontakta någon av våra experter direkt;

Lisbeth Hemlin 031-83 59 25 
Sofia Thorstensson 031-83 59 62 
Martin Henningsson 031-83 59 19 Endast måndag och tisdag.

HANDELSDOKUMENT MALLAR

ATA-carnet ansökan
Länder anslutna till ATA-konventionen
Mall för ATR
Mall för EUR1
Mall för Ursprungscertifikat

Prislista

Prislista dokumenthantering

Beställa blanketter och böcker

Visste du att alla medlemsföretag får ett lägre pris på handelsblanketter och export/import-böcker?

JAG VILL BESTÄLLA BLANKETTER // BÖCKER 
Är du osäker på om ditt företag är medlem, använd dig av sökfunktionen nedan. Vill ert företag bli medlem? Kryssa i "Bli medlem" i beställningsformuläret så löser vi detta åt er.

Skicka in era dokument digitalt


Istället för att fylla i blanketter och skicka i dem till oss, anslut er till vårt kostnadsfria dokumentsystem CERTIATA®.

1. Fyll i ansökningsblanketten
2. Skicka in den med post till: Handelsdokument, Box 5253, 402 25 Göteborg
3. Vi återkopplar med era inloggningsuppgifter

Efter registrering och ni har fyllt i blanketterna via Certiata så tar hanteringen hos oss 1-2 dagar, sedan ligger det tid i postgång. Ni betalar för blankettkostnad, viseringsavgift och porto.

Logga in på Certiata

Vilka handelsdokument finns det?

ATA-carnet » ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett femtiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA-carnet utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar och varuprover.

Ursprungscertifikat » för handel mellan EU-land och tredje land.

ATR » för handel med Turkiet.

EUR1 » vid handel med EU:s frihandelspartners.
Samtliga länder med vilka EU har slutit frihandelsavtal finns uppräknade på Tullverkets hemsida.

Tänk på! Vid export till Mexiko och Chile ska varubeskrivningen i fält 8 även inkludera de fyra första siffrorna i varans statistiska nummer.

Här följer fördjupningskunskap kring handelsdokument

Vad är ATA-carnet?

ATA-carneten är en internationell tullhandling som används i ett femtiotal länder för att tillfälligt införa vissa varor utan att tull och andra införselavgifter behöver betalas eller deponeras.

Vid vanlig temporär tullfrihet klareras varorna tillsammans med övrigt handelsgods och varuhavaren måste deponera för varorna. Den som har en ATA-carnet däremot behöver inte uppsöka tullexpeditionen utan carneten behandlas i tullfiltrets röda gång.

ATA-carnets användningsområden

ATA-carneten kan användas för tillfällig införsel av:

  • yrkesutrustning 
  • varor för mässor och utställningar
  • varuprover med handelsvärde

Användningen kan variera från land till land, se länderförteckningen. Kostnaden för en carnet varierar beroende på antal länder som skall besökas och värdet av i carneten upptagna varor, se prislista. Företaget ska ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet.

Depositionen återbetalas när carneten återställs till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull om att varorna återutförts. Depositionen tjänar på detta sätt som ett incitament för carnethavaren att sköta sin carnet. På detta vis blir det enbart de som inte sett till att carneten blivit korrekt behandlad som behöver vara med och bidra till kostnaderna för tvistehanteringen.

FÖRDELAR MED ATA-CARNET

DU SLIPPER:
  1. Tulldeklarera på främmande språk i de länder du besöker.
  2. Betala eller deponera pengar för tull och moms. 
  3. Kurs- och ränteförluster.
  4. Trängas med det normala godsflödet eftersom ATA-carneten behandlas direkt i tullens röda gång.
Säkerhet

Vid utfärdande av ATA-carnet kan Västsvenska Handelskammaren ställa krav på säkerhet för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med användningen av carnet.

Säkerhet kan ställas i form av:

  • Garantiförbindelse upprättad av bank.
  • Insättning på Handelskammarens bankkonto. Detta konto är skilt från Handelskammarens övriga bankmedel och kunden gottgörs räntan. 
Ursprungscertifikat - Certificate of Origin

Att bestämma en varas ursprungsland har betydelse exempelvis för att få en korrekt handelsstatistik, för att kunna tillämpa handelspolitiska instrument eller för att få en lägre tull eller tullfrihet.

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges, ett så kallat Certificate of Origin. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska importera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs, det kan variera inom samma land. Intyget ska göras på fastställd blankett som du kan beställa hos oss.

Incoterms® 2010 – Internationella leveransvillkor

Incoterms® 2010 är en sammanställning av regler som gäller vid internationell handel och är sammanställda av ICC, Internationella Handelskammaren.

Incoterms består av 11 olika handelstermer som reglerar vem som bekostar vad i leveransen och vem som tar vilka risker under färden. Dessa leveransvillkor (se nedan) är mycket viktiga att känna till och ta kontroll över i köpeavtalet. Det är också viktigt att man i avtalet utöver det överenskomna leveransvillkoret (ex CIP) också skriver att det är Incoterms tolkning av handelstermen man jobbar efter. Eftersom andra delar av världen kan ha andra tolkningar undviker man på detta sätt alla missförstånd.

Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg

Handelsdokument