Företagsanpassad kurs på ditt företag

Styrelse

Varje kurs utgår från era behov. Innan kursstart prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurserna på området Styrelse.

MODUL 1

Styrelsens uppgifter, ansvar & styrsystem

 • Aktiebolagets bolagsorgan enligt aktiebolagslagen.
 • Styrelsens huvuduppgifter, bland annat om förfarandet att till- och avsätta vd samt styrelsens arbete med att utföra kontroll.
 • Styrelsens roller, frågor som är ’på’ och ’utanför’ styrelsens agenda samt vilka frågor som hör hemma i vilket bolagsorgan.
 • Samspelet mellan de olika parterna styrelseordförande, ägare och vd.
 • Att styra, motivera eller ’reglera’ vd.
 • Revisorns roll
 • Ansvarsfrågor enligt Aktiebolagslagen (ABL) och annan lagstiftning, exempelvis kommunallagen.
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Delegering och jävsfrågor.
 • Skatter, avgifter och andra kontrollområden.
 • Risk för obestånd, kontrollbalansräkning med mera.
 • Bolagets styrsystem: aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning, vd-instruktion, attestordning, rapportinstruktion, bolagsstämma och vd-avtalet.
 • Viktiga styr- och nyckeldokument: hur arbetar vi med dem och hur säkerställer vi att ledamöterna tar till sig innehållet på bästa sätt?

MODUL 2

Styrelsens arbete med strategi och affärsutveckling

 • Ägardirektiv: Vad betyder de? Är de aktuella? Hur och med vilka intervall ska de revideras?
 • Ägarambitioner och exitstrategier: levebrödsföretag, succession, exit, tillväxt
 • Hur påverkar ägarformen styrselarbetet? För aktiebolag, kommunala bolag, föreningar med mera.
 • Företagets utmaningar. Var befinner vi oss nu? Vart vill vi?
 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Styrelsens roll i strategiarbetet.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.

MODUL 3

Styrelsens ekonomistyrning

 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.
 • Balansräkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Resultaträkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Nyckeltal: Vilka ska vi använda? Hur ska de tolkas?
 • Uppföljning och rapportering: Vilka rapporter behöver vi arbeta med och med vilken intervall för att tillgodose andra intressenter?

MODUL 4 

Det praktiska arbetet i styrelserummet

 • Styrelseplanering: hur ser styrelseåret ut? När, var och hur tar vi upp vilka frågor?
 • Komposition av dagordning, utformandet och användandet av beslutslogg, protokoll samt konstituerande styrelseprotokoll.
 • Ditt arbete som ledamot: vilka krav ska du ställa och hur ska du arbeta?
 • Styrelsesammanträdet: beslutsförhet, underlag med mera.
 • Planera och facilitera ett möte.
 • Problemlösning, beslutsfattande, kommunikation.
 • Möteseffektivitet.
 • Styrelsens sammansättning. Styrelseutvärdering. Utvärdering av VD. Bemanning/Rekrytering. Arvodering.

Jag är intresserad av en företagsanpassad utbildning


Välj område


Här hittar du oss i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg