Sverige behöver en västsvensk industri i världsklass

Västsveriges industri står för en betydande del av hela den industriella sektorn i Sverige. Därmed är hela Sverige beroende av den västsvenska industrins konkurrenskraft. Handelskammaren driver därför på för en aktiv industripolitik som värnar industrins villkor.

Västsverige är en av landets ledande industriregioner. Den exportintensiva tillverkningsindustrin svarar för närmare hälften av regionens ekonomi. Industrin har också stor betydelse för regionens sysselsättning. För varje nytt jobb inom industrin, skapas ytterligare upp mot 1,5 jobb i andra sektorer. Symbiosen mellan industrin och tjänstesektorn är stark. Dessutom har industrin mycket stor betydelse för kunskapsnivån i vår region, då den står för omkring tre fjärdedelar av den privata sektorns samlade investeringar i forskning och utveckling.

Västsvenska Handelskammaren arbetar för att

  1. Uppgradera bilden av industrin
  2. Göra även små företag delaktiga i nyindustrialiseringen
  3. Säkra långsiktigheten i nyindustrialiseringen

Bilden av industrin måste uppgraderas

Trots industrins stora betydelse för vår region och för hela Sverige, har industrifrågorna ofta kommit i skymundan i den politiska debatten. Våra medlemmar upplever politikers bristande intresse för den industriella verkligheten som ett tillväxthinder. Och när vi frågar våra ungdomar hur de ser på industrin, framträder en förlegad och stundtals negativ bild. Handelskammaren verkar därför för att uppgradera bilden av industrin, hos både politiska beslutsfattare och ungdomar.

Industrins villkor måste högre upp på agendan

Västsvensk industri står fortfarande stark och har alla förutsättningar att kunna utgöra en viktig del av vår ekonomi även i framtiden. Men det är inte en självklarhet. Industrins villkor måste ständigt förbättras. Handelskammaren driver därför på för att sätta industrins villkor högre upp på den politiska agendan. Vi vill att Sverige, likt flera andra länder, utvecklar en strategi för nyindustrialisering, med offensivt satta mål för Sveriges roll som industrination i framtiden.

Nyindustrialisering


De senaste åren har vi aktivt arbetat för att Sverige, liksom andra framstående industrinationer, ska ta fram en strategi för nyindustrialisering. 

Detta påverkansarbete har gett resultat. I början av 2017 presenterade regeringen Smart Industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Sommaren 2017 presenterades den första handlingsplanen till strategin.

Här kan du ta del av strategin och handelskammarens arbete med att stärka industrins villkor.

Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Handlingsplan Smart industri

Västsvenska Handelskammaren företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap

Kom förbi på en lunch eller en kaffe om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom stadsutveckling, ta kontakt med Stefan Gustavsson.