"Ledare i dag är utmanade av sin samtid"

Utöver den dagliga verksamheten hanterar ledare även en alltmer komplex omvärld. Det leder till att kraven på ledarskapet förändras. "De invanda sätt du väljer att lösa saker och ting på kanske inte löser upp knutarna, utan till och med gör saker värre", säger Martin Sande, kreativ ledare för Co.labs, och managementkonsult hos Preera.

Hur har landskapet förändrats och blivit mer komplext för ledare?

 – Det första är att världen har blivit både rörigare och rörligare, vi lever med termer som globalisering och digitalisering varje dag. Den andra är att kunder, intressenter och människor omkring vår organisation ställer andra krav. Tidigare hade jag ett informationsövertag, nu kanske det till och med är så att jag har ett informationsunderläge. Makten har förflyttats ut i samhället, till kunder och medborgare, det ställer i sin tur krav på våra invanda arbetssätt.

Hur ska då ledare eller individer agera för att förhålla sig till det landskapet?

 – Jag tror att det första är att acceptera att komplexiteten faktiskt finns. Det andra är att när din instinkt är att sluta dig, bör du öppna upp och bli medskapande istället.

Bör organisationer bli mer öppna och mindre hierarkiska?

 – Framförallt behöver organisationer bli mer öppna och interaktiva, i alla riktningar. Men även sträva efter tydlighet, för i en mer komplex omgivning måste vi ha något att hålla oss i för att kraftsamla. Det är inte säkert vi uppnår tydlighet med mindre hierarkiska funktioner. Det är fullt möjligt att ha tydliga, öppna och interaktiva organisationer som fortfarande bygger på en hierarki.
– Det handlar mer om mindset, hur man ser på sin roll och sig själv som ledare. Det är inte enbart strukturella åtgärder som är nyckeln utan snarare mentala och kulturella, där finns både en nyckel och en dörr till förändring.


En sak du återkommer till är kontroll, hur förhåller man sig till den?

 – Tyvärr är idealet i dag att en ledare ska ha koll och kontroll på allt och det är inte fysiskt möjligt, då förnekar vi dessutom komplexitetens existens. Vi inför nya styrsystem, kontrollsystem eller mätsystem. Tyvärr är det en allt för ensidig handling, att enbart göra en sak skapar inte mer kontroll utan bara en illusion av det. Om du vill styra effektivt är din uppgift snarare att bemäktiga andra att ha och ta kontroll eller att ta ansvar och ha makt. Det handlar om att bjuda in fler människor i processen, att medskapa.

Vad kämpar dagens ledare med mest?

 – Ledare av i dag är utmanade av sin samtid. Jag skönja en känsla av både ängslan och förvirring. En känsla över vad tusan ska jag göra istället och inte alltid ha svar. Då gör man oftast mer av samma sak, för då har man åtminstone gjort något som syns och märks. Den frustrationen sprider sig i en hel organisation, naturligtvis går då organisationen och längtar efter tydlighet och riktning.

Vågar ledare tänka nytt?

 – Det ena handlar om att våga och det andra om de styrsystem vi konstruerat i organisationen, uppmuntrar de mod? De befintliga arbetsätt, riktningar och ideal vi har i dag uppmuntrar inte alltid det mod som faktiskt är nödvändigt. Men man behöver även ställa sig frågan vad är mod? Mod är inte avsaknad av rädsla utan snarare acceptansen av att rädsla finns och att det också finns något som är viktigare.

Ni brukar även använda er av uttrycket `att sitta i elden´, förklara?

 – Det är en metafor vi arbetat med de senaste åren. Vi har byggt upp en fantastisk framgång i det här landet baserat på konsensusbeteende, men också byggt in en stark konflikträdsla.Vi ser sällan öppen oenighet i vår organisation eller relation. Därför uteblir också tydligheten. Men det vi ser under ytan det är det jag kallar motståndslinjen, det vill säga utebliven effekt eller handling när beslutet är fattat. Orden och dokumenten står i rätt ordning, och policyn är rätt men efterlevs inte.
 – Att symboliskt sätta sig i elden istället för runt den är ett sätt att förtydliga alternativa perspektiv och nej runt en frågeställning. Det flesta ledare vill ha svaret `ja, då gör vi det tillsammans´. Risken är att vi letar så ivrigt efter ja:et att vi glömmer att det går att se det på olika sätt. Innovation och nytänkande står i varenda plan- och måldokument i dag. Det ställer också krav på oss att värna olika perspektiv, men det sker inte i praktiken, vi flyr från de svåra frågorna.

Vad kan strategin leda till?

 – Den som kan sitta i elden kan också klara av att trivas och vara mer framgångsrik i en komplex värld. Det finns en genuin affärsnytta med det när man ska verka på en global marknad. Det är varmt och krävande att sitta i elden men nödvändigt.