Fråga juristen med Johan Rappmann, Advokatfirman Glimstedt

Experter i Handelskammarens Affärsnätverk för jurister svarar på dina frågor.

Jag har en mekanisk verkstad och för några år sedan byggdes det bostäder i närheten. Nu har företaget fått ett föreläggande av kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att ”vidta sådana bullerreducerande åtgärder att närboende inte förorsakas sanitär olägenhet”.
Jag anser inte att bullret utgör sanitär olägenhet. Får kommunen verkligen göra så här?

Svar:
Enligt miljöbalken har en tillsynsmyndighet, t ex kommunens miljönämnd eller motsvarande nämnd, en grundläggande rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken eller myndighetsföreskrifter ska följas. Ett föreläggande måste vara tillräckligt klart och preciserat så att den enskilde förstår vilka åtgärder som behöver vidtas för att en viss verksamhet ska uppfylla föreläggandet. Det bör exempelvis framgå vad föreläggandet grundar sig på och vilka tillämpliga lagrum som kommunen stöder sig på.

Ett föreläggande kan formuleras på så sätt att den som bedriver verksamhet skall anpassa den eller vidta sådana åtgärder som krävs för att ett visst begränsningsvärde eller en viss störningsnivå inte överskrids eller att vissa tekniska krav ska följas. Det krävs således att det framgår av föreläggandet vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas, t ex för att bullernivån skall sänkas eller i vart fall vilken bullernivå som ska iakttas vid en viss plats (t.ex. vid närmaste bostadshus). Ett föreläggande kan vidare avse olika typer av skyddsåtgärder eller begränsningar, undersökningar eller något annat slag av försiktighetsmått.

Den formulering av ett föreläggande som du nämner kan inte anses vara tillräckligt preciserad. Om du överklagar föreläggandet kommer beslutet sannolikt att upphävas, vilket innebär att föreläggandet upphör att gälla. Kommunen kan emellertid, om det ursprungliga beslutet upphävs, fatta nytt beslut i samma ärende med ett mer preciserat föreläggande.

Advokat Johan Rappmann, Advokatfirman Glimstedt