Fråga juristen med Anna Palmérus, Advokatfirman Vinge

Experter i Handelskammarens Affärsnätverk för jurister svarar på dina frågor.

En av våra största kunder kan inte betala våra fakturor. Hur kan vi skydda oss om kunden skulle gå i konkurs?

Svar:
När ett bolag försätts i konkurs utses en konkursförvaltare av tingsrätten. Förvaltarens uppgift är att omvandla bolagets tillgångar till pengar och att betala så stor del av bolagets skulder som möjligt. Ofta räcker tillgångarna bara till betalning av en bråkdel av konkursbolagets skulder. Som affärspartner till ett bolag med betalningssvårigheter är det därför viktigt att säkra betalning för leveranser.

Om någon av era affärspartner har betalningssvårigheter bör ni i första hand begära förskottsbetalning då betalning därmed är säkrad innan leverans. Går inte det av olika skäl så bör ni försöka att få en säkerhet innan leverans.

Ofta är säkerhet i form av pantbrev i fastighet, företagsinteckning och liknande förbehållna, eller redan intecknade av, banker och andra kreditinstitut. En vanlig form av säkerhet vid leveranser är därför bankgaranti. Värdet ökar om bankgarantin är ”on demand” eftersom utställarens bank då är skyldig att betala ut ersättning direkt vid innehavarens krav därom. Borgen från kundens moderbolag, systerbolag, ägare med flera förekommer även som säkerhet. Denna typ av säkerhet kräver dock att det kan säkerställas att den som ställer ut borgen har möjlighet att infria borgen om det skulle bli nödvändigt, dvs att han kan betala i kundens ställe. Återtagandeförbehåll, dvs en rätt att ta tillbaka en vara om kunden inte betalar i tid, gäller inte i omsättningsvaror, dvs varor som kunden använder som insatsvara i sin verksamhet eller säljer vidare innan de är fullt ut betalde. Denna typ av förbehåll ger därför sällan någon reell säkerhet.

Vid en kunds betalningssvårigheter är det även vanligt att leverantören begär en deposition. Leveranser behöver inte avräknas löpande mot depositionen, utan denna kan vara innestående hos leverantören till den dag kunden inte kan betala en faktura. Det är dock viktigt att det i villkoren för depositionen framgår att leverantören fritt kan göra sig betalt ur depositionen om kunden inte betalar en faktura i tid. Depositionens belopp bör även bestämmas till ett lämpligt värde, exempelvis till värdet av en till två månaders leveranser.

Om kunden har arbetat upp en betydande skuld kan det av flera skäl finnas anledning att komma överens om en avbetalningsplan. För det första bör sannolikheten att kunden går i konkurs vara lägre om de inte behöver betala hela skulden vid ett och samma tillfälle. För det andra finns det en risk att en betalning av gamla skulder återvinns enligt konkurslagensregler, dvs att leverantören tvingas återbetala betalningen till kundens konkursbo då det anses otillbörligt att leverantören skulle få betalt framföra andra borgenärer, om kunden försätts i konkurs. En avbetalningsplan är därför att föredra. Det bästa skyddet är dock att inte låta en och samma kund arbeta upp en betydande skuld utan att löpande bevaka obetalade kundfordringar så att åtgärder kan sättas in i tid.

Anna Palmérus, Delägare och Advokat » Advokatfirman Vinge