Västsvensk konjunkturindikator - januari 2018

Fortsatt högkonjunktur i Västsverige

Västsverige visar upp en fortsatt stark konjunktur med låga nivåer av varsel och en fortsatt hög konsumtion. Jämfört med för ett par månader sedan är dock företagens förväntningar på den närmaste framtiden något mer osäkra.

- De flesta indikatorer går fortsatt bra även om vi ser en viss dämpning på indikatorerna och företagens förväntningar på framtiden, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser ökade något i januari jämfört med föregående mätning. Konsumtionen ligger kvar på en hög nivå, men är något svagare än föregående månad och i relation till samma månad föregående år. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och rekordhög sysselsättning.

- Ett tecken på att konjunkturen fortsätter att vara stark är att AB Volvo och Volvo Cars levererat oerhört starka kvartalsrapporter. Att Sveriges två största bolag finns i vår region visar på regionens styrka som Sveriges ledande exportregion, fortsätter Johan Trouvé

Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk, både på kort och lång sikt. Men företagens förväntningar på framtiden är mer osäkra nu, än vad de var för ett par månader sedan.

- Det beror troligtvis på att konjunkturen har varit exceptionellt stark under lång tid och att företagen nu är osäkra på om vi ser en fortsatt uppgång eller om den planar ut något. Jag vill dock betona att vi har ett fortsatt mycket starkt konjunkturläge, avslutar Johan Trouvé.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap