En sjuk utredning med förlamande förslag

En avsaknad av förståelse för näringslivets villkor-Västsvenska Handelskammarens remissvar på Reepaluutredningen

Västsvenska Handelskammaren har nu avlämnat sitt remissvar till välfärdsutredningens delbetänkande - Ordning och reda i välfärden.

Överlag visar utredningen en oförståelse för företagandets villkor. Att som utredningen hävda att välfärdsbolagen gör övervinster baserat på ett mått som saknar relevans för välfärdssektorn visar en total oförståelse för hur företagandet i välfärden fungerar. Västsvenska Handelskammaren menar att det är mycket anmärkningsvärt att utredningen gått vidare med ett förslag om ett vinsttak trots att underlagen brister och konsekvensanalysen helt saknas. Att välfärdsföretagen tillåts göra vinst är avgörande för att verksamheten ska kunna existera, växa och hantera nedgångar.

SOM institutet konstaterar i sin senaste mätning att en övervägande majoritet av det svenska folket vill ha valfrihet i välfärden. Valfriheten riskerar att kraftigt minska vid ett vinsttak och vilka konsekvenser det får för medborgarnas möjlighet att välja utförare har utredningen inga svar på.

– Vi är medvetna om de avarter som funnits hos vissa utförare i den privata välfärdssektorn men dessa kan inte användas som intäkt till att kraftigt försvåra för en hel välfärdsbransch som på det stora hela bidrar med kunskap, innovation och kvalité till välfärden säger Johan Trouvé vd Västsvenska Handelskammaren.

– Utredningens förslag är oerhört skadliga för näringslivet. Ett vinsttak som det utredningen föreslår sänder signalen att välfärdsföretagen inte är önskvärda. Trots att de utgör en grundförutsättning för den valfrihet medborgarna värnar och vill ha kvar säger.

En utav Handelskammarens medlemmar är Backa läkarhus från Hisingen i Göteborg som huvudsakligen bedriver sin verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden.

Fredrik Gunmalm, vd ser utredningen som ideologiskt motiverad utan vare sig underlag eller förståelse för vårdens utmaningar.

– När Ilmar Reepalu går ut och föreslår att privata alternativ ska ta banklån för att undgå de enorma problem utredningens förslag skapar så visar det hur fel ute man är med den här utredningen.

– Anledningen till att vår verksamhet går med vinst är att vi kan göra saker effektivare och bättre, med nya arbetssätt, som det offentliga gärna får lära av. Istället sänder utredningen signalen att vårt arbete för att förbättra vården och tillgängligheten inte spelar någon roll. Utredningen visar en total oförståelse för vad vi bidrar med när det kommer till att utveckla vården och tillgängligheten för patienterna avslutar Fredrik Gunmalm.

Vi på Västsvenska Handelskammaren förutsätter att regeringen inte går vidare med utredningens förslag om ett vinsttak

Vi på Västsvenska Handelskammaren förutsätter att regeringen inte går vidare med utredningens förslag om ett vinsttak utan fokuserar på de verkliga utmaningar välfärden står inför. Där bidrar vi gärna med inspel på hur våra medlemsföretag bidrar till samhällsnytta och stärker välfärdens resurser.

Remissvaret säger i korthet att:

  • Västsvenska Handelskammaren motsätter sig förslaget om ett vinsttak för företag inom välfärdssektorn.

  • Förslaget kommer att leda till minskad valfrihet för elever, patienter och brukare genom att färre aktörer kommer kunna verka i välfärdssektorn

  • Utredningens förslag om ett vinsttak adresserar få av de utmaningar välfärden står inför utan riskerar istället att försämra välfärdens kvalité för de som brukar den genom färre aktörer och allvarliga konsekvenser för patienter, elever och brukare

  • Utredningen misslyckas med att styrka sin utgångspunkt, att det skulle finnas ett negativt samband mellan vinst och kvalitet. Problemet är inte utförare som är effektiva och lyckas gå med vinst. Problemet är utförare som är ineffektiva och går med förlust.

LÄS MER: REMISSVARET I SIN HELHET

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM